اخترشناسی

این کتاب اولین مجموعه آموزشی و معلوماتی برای علاقمندان اخترشناسی یا نجوم می‌باشد. کتاب اصولا از سه بخش عمده: (الف) تاریخ مختصر علم اخترشناسی، معرفی چهار نیروی بنیادی حاکم بر جهان، دوره‌های اخترشناسی، معرفی دانشمندان اثرگذار، (ب) تعریف اجرام آسمانی، منظومه شمسی، سفینه‌ها و ماهواره‌های فضایی، (ت) شرخ ساختار خورشید و سیارات منظومه شمسی و تعریف بیولوجیکی حیات؛ ترکیب شده است.

Leave a Reply